Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO MESLEK STANDARTLARI ÇALIŞMASI HAKKINDA

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN, ANKARA TİCARET ODASI "TİCARET" SEKTÖRÜNDE YER ALAN, "SATIŞ", "PAZARLAMA" VE ""SATIN ALMA" MESLEKLERİNE İLİŞKİN STANDARTLARI BELİRLEMEK ÜZERE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Ülkemizde meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)kurulmuştur.

Kurumun çalışma alanlarını düzenleyen yönetmeliklerden biri olan "Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde MYK; ulusal yeterlilik sisteminin ilk aşaması olan meslek standartlarını, her sektörde gerekli bilgi deneyim ve alt yapı gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, yine sektör kurum ve kuruluşlarına hazırlatmaktadır.

Ankara Ticaret Odası "Ticaret" sektöründe yer alan, "Satış", "Pazarlama" ve ""Satın Alma" mesleklerine ilişkin standartları hazırlamak üzere MYK tarafından yetkilendirilmiştir. Odamız, MYK ile imzalanan "Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.

Odamız tarafından hazırlanacak Meslek Standartları, ilgili mercilerin görüş ve onayından geçtikten sonra ulusal meslek standardı olarak Resmi Gazete yayınlanarak, mesleki eğitim standartları ve yeterliliklerinin geliştirilmesine, etkin bir ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme sisteminin kurulmasına temel teşkil edecektir.

Çalışanların yetkinliklerinin belgelenmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak meslek standartları, işletmelerimiz ve ilgili personeli için geleceğin iş piyasasının kalitesinin arttırılmasında da büyük önem taşımaktadır.

Resmi Gazete'de Yayınlanan Meslek Standartları

Satın Alma Elemanı (Seviye 4)

Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5)

Satın Alma Yöneticisi (Seviye 6)

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal Meslek Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Ulusal Meslek Standartlarının Özellikleri

Ulusal Meslek Standartları şekli ve içerik yönünden, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylanan meslek standardı formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ulusal Meslek Standartlarının mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Buna göre hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Meslek Standartları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır;

-İş analizine dayanır.

-Hazırlama sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımı esastır.

-Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır.

-Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir.

-Açık ve anlaşılır şekilde yazılır.

-Hayat boyu öğrenme ilkesine uygundur.

-Ayrımcılık unsurları içermez.

 

Meslek Standardının Yararları Nelerdir?

İşverenler için;

  • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,
  • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,
  • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.

İş görenler için;

  • Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve becerilerin ve kullanması gereken ekipmanın neler olduğunu göstermektedir,
  • Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,
  • Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için;

Telefon

 

(312) 201 82 62

E-Posta

 

secil.dereli@atonet.org.tr