Görüşlerinizi
Paylaşın
SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazıda, ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer alan yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurt içi üretim oranının artırılması ve teknoloji açığını kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi hedefleri çerçevesinde, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir.


Yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenleme ile "yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri"nin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulduğu ve bu çerçevede; "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (Sanayi İşbirliği Projeleri - SİP)"nde uygulanacak usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendiği ve "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandığı ifade edilmektedir.


"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince;


- İhale sürecinin yönetimine dair sorumluluk ihaleyi yapan idarede olmakla birlikte, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirilmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi süreci, merkezi bir yapıda -idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlık tarafından- yürütülmektedir.

- İhale dokümanında yer alacak sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından hazırlanmakta, ihaleye teklif veren isteklilerden yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı taahhütleri alınmakta ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütler önemli rol oynamaktadır.

- Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde; tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına, teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmakta ve ayrıca, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalar/faaliyetler ve akademik çalışmalar için Türkiye'deki şirketler, kurum ve kuruluşlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesi sağlanmaktadır.


Yazıda, muhtelif Bakanlık ve Belediyelerin ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarının "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olarak tedarik edilmesine dair kararların ilgili kurumlar tarafından alındığı belirtilerek söz konusu projeler kapsamında sanayi ve teknoloji katılımına yönelik çalışmaların Bakanlık tarafından yürütülmekte olduğu ve anılan faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi"nin hazırlandığı bilgisi verilmektedir.

Bu itibarla, üretim ve teknoloji yeteneğimizin geliştirilmesi ve sanayimizin teknolojik dönüşümüne ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlanması açısından Sanayi İşbirliği Projeleri'ne azami ölçüde katılım sağlanmasının büyük önem arz ettiği vurgulanarak "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ve "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi"nin Bakanlık web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlık Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçebilirsiniz.


Detaylı bilgi için tıklayınız.