Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ İŞLEMLERİ

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Menşe ve Dolaşım Belgelerinin  elektronik ortamda düzenlendiği, ihracatçı firmalar ile gümrük müşavirleri bünyesindeki menşe ve dolaşım belgeleri sürecinin yönetildiği, Odalar ile Gümrük Makamlarınca elektronik ortamda onaylandığı ve vize edildiği bir Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemidir (MEDOS).

 

İhracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri, MEDOS sistemine  https://medos.tobb.org.tr  web adresinden e-imza ile giriş yapabilecek, menşe ve dolaşım belgelerinin sürecini yönetebilecek, onaylı ve vize edilmiş şekilde çıktı alabileceklerdir.

 

NOT: İhracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri, MEDOS'a giriş için gerekli olan e-imza ve IP adresinizin TOBB tanımlı IP havuzunda tanımlı olması gereklidir.

Hangi ülke için hangi belge düzenlenir?

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Avrupa Birliğine Üye Ülkeler (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.)

NOT :

 • A.TR dolaşım belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşyanın, işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir ürün olması halinde bu ülkelere A.TR dolaşım belgesi yerine EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenir.
 • Kıbrıs Rum Kesimi' ne ticaret yapılmamaktadır.

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER (İKİLİ ANLAŞMA -STA GEREĞİ)

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar


EUR.1 BELGESİ - EFTA ÜLKELERİ

İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç


EUR.1 BELGESİ - BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA

Türkiye, AB, Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan)'nin dâhil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir. Bu kapsamda, Türkiye, AB (sadece Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler için), Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan arasında çapraz menşe kümülasyonu uygulanabilmektedir.


EUR.1 veya EUR-MED BELGESİ- PAAMK SİSTEMİ (STA) KAPSAMINDA

Türkiye, Avrupa Birliği (AB), EFTA ülkeleri (İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç), Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus ve Faroe Adaları'nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir.


MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Tercihsiz Menşe Kapsamındaki Ülkeler

 

ÖZEL MENŞE (FORM-A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

1. Japonya

2. Rusya Federasyonu

3. Ukrayna

4. Kazakistan

5. Beyaz Rusya (Belarus)

6. Kanada(*)

7. Yeni Zelanda(*)

8. ABD(**)

9. Avustralya(**)


(*)   Kanada ve Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir. Belgenin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir.

(**) ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi  doldurulması zorunlu değildir.

A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği kapsamında, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen, Oda ve gümrük makamlarınca vize edilen belgedir. Söz konusu belge, "Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Karar" çerçevesinde düzenlenmektedir. 

 

Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.


A.TR Taahhütname Örneği

Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi

"Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği' nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 7. bölümü olan "Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü" uyarınca; Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalar tarafından düzenlenen ve gümrük idarelerine ve Odalara vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamındaki ürünlerin ihracatında, malın gümrük indiriminden veya muafiyetinden yararlanması amacıyla Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

Not : EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülkeler; İsviçre Konfederasyonu, Norveç Krallığı, İzlanda Cumhuriyeti ve Lichtenstein Prensliği'dir.EUR-MED Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) kapsamı ticarette, "Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen, Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı EUR-MED düzenlenebilen ülkeler:

Akdeniz Ülkeleri
 1. Fas
 2. Tunus
 3. İsrail
 4. Mısır

EFTA Ülkeleri
 1. İsviçre Konfederasyonu
 2. İzlanda Cumhuriyeti
 3. Liechtenstein Prensliği
 4. Norveç Krallığı

Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten ve Odalarca onaylanan belgelerdir. 

FORM A Belgesi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden yararlanmak üzere, aşağıda sıralanan ülkelerce gümrük indirimi uygulanan eşyaların ihracatında düzenlenen ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' ne göre Türk Menşeli sayılan eşyanın ihracatında onaylanan belgedir.


İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki "Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

D-8 Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve  Pakistan'dan oluşan gelişmekte olan sekiz ülkenin oluşturduğu (Developing Eight /D-8) Örgüt, 15 Haziran 1997 tarihinde "İstanbul Deklarasyonu" ile kurulmuştur.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle,  D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette yürürlük tarihi itibariyle  itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi'nin kullanılması gerekmektedir.


D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na taraf ülkelere tercihli ticaret kapsamında yapılacak ihracat esnasında, bahse konu ürünün Anlaşma kapsamında olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için, yukarıda bildirilen taraf ülkelere ait, aşağıda linki bulunan Tavizli Listelerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

 

NOT: Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan ve Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamında kullanılmakta olan Menşe Belgesinin kullanımına devam edilecektir.


D-8 Menşe-İspat Belgesi Taahhütname Örneği

D-8 Taviz Listesi (İran-Nijerya)

D-8 Taviz Listesi (Malezya-Pakistan-Endonezya)

ATA Karnesi

ATA Karnesi :

ATA Karneleri, "Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri" kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye ve her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan uluslararası belgelerdir.


ATA Karnesi, gümrük işlemlerini basitleştirir ve kolaylaştırır. Para ve zamandan tasarruf sağlar.

ATA Karnesi, "1 yıl" süre için geçerlidir. Bir yıllık süre içerisinde 4 kez Türkiye'den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Sergi ve fuar ürünleri, tıbbi cihazlar, sanayi eşyası, sanat eserleri, bilgisayarlar, film ekipmanları, fuar standı, kostümler, uydular, yarış atları, bilardo masaları, kuyumculuk eşyaları gibi akla gelebilecek pek çok eşya ATA Karnesi ile yurt dışına götürülebilir.

Hediyeler, tüketilebilen mallar (gıda vb.), tütün ve tütünden mamul, alkol ve alkolden mamul mallar, bir kez kullanılıp atılabilen mallar ve posta trafiği ATA Karnesi kapsamında yer almaz.


ATA Karnesi Başvurusu için;

 

https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden, ATAK sistemi aracılığıyla yapılacaktır.

 

ATA Karnesi başvurusunda bulunacak üyemizin, programın kullanımına ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşabileceği "Kullanım Kılavuzu" na ulaşmak için tıklayınız.

 

ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler

1. Almanya
2. Amerika Birleşik Devletleri
3. Andorra
4. Arnavutluk
5. Avusturalya
6. Avusturya
7. Bahreyn Krallığı
8. Belçika
9. Beyaz Rusya
10. Birleşik Arap Emirlikleri
11. Bosna Hersek
12. Brezilya
13. Bulgaristan
14. Cebelitarık
15. Cezayir
16. Çek Cumhuriyeti
17. Çin
18. Danimarka
19. Endonezya
20. Estonya
21. Fas
22. Fransa
23. Finlandiya
24. Fildişi Sahili
25. Güney Afrika Cumhuriyeti
26. Hırvatistan
27. Hindistan
28. Hollanda
29. Hong Kong
30. İngiltere
31. İspanya
32. İsrail
33. İsveç
34. İsviçre
35. İran
36. İrlanda
37. İtalya
38. İzlanda
39. Japonya
40. Kanada
 

41. Karadağ
42. Katar
43. Kazakistan
44. Kıbrıs*
45. Kore
46. Letonya
47. Litvanya
48. Lüksemburg
49. Makao
50. Macaristan
51. Madagaskar
52. Lübnan
53. Makedonya
54. Meksika
55. Malezya
56. Malta
57. Mauritius
58. Moğolistan
59. Moldova
60. Norveç
61. Pakistan
62. Polonya
63. Portekiz
64. Romanya
65. Rusya Federasyonu
66. Senegal
67. Sırbistan
68. Singapur
69. Slovak Cumhuriyeti
70. Slovenya
71. Sri Lanka
72. Şili
73. Tayland
74. Tunus
75. Türkiye
76. Ukrayna
77. Yeni Zelanda
78. Yunanistan

 


NOT: Geçici süre ile de olsa ticari amaçlı kullanılmak üzere yurt dışı edilen mallarla ilgili olarak ATA Karnesi düzenlenemez.

ATA Karnesinin kaybedilmesi halinde ne yapılmalıdır?

ATA Karnelerinin gümrük idarelerince herhangi bir işlem yapılmadan kaybedilmesi halinde; Karneyi düzenleyen Odaya başvuruda bulunularak, Karnenin kaybedildiği beyan edilir. Bu durumda TOBB tarafından Karnenin kullanılmadığına dair gerekli araştırma yapılarak teminat iade edilir.

ATA Karnelerinin yurt dışında kaybedilmesi halinde; eşyanın geçici ithalatının yapıldığı gümrük idaresine başvurularak, bir tutanakla veya yabancı gümrüklerce hazırlanan özel bir belge ile eşyanın yurt dışı edilmesi sağlanabilir. Yurda dönüldüğünde, Karneyi düzenleyen Odaya başvurularak sertifika talep edilmelidir. Oda tarafından iki nüsha halinde düzenlenen sertifika ile eşyanın yurda dönüş işlemi yaptırılır ve sertifikanın bir nüshası Odaya iade edilir. Sertifikanın usulüne uygun olarak mühürlenmiş olması halinde Karneye karşılık alınan teminat iade edilir.

ATA Karnesi kapsamındaki eşyanın kaybolması, çalınması veya zayi olması halinde ne yapılmalıdır?

Bu durumda, derhal eşyanın bulunduğu yerdeki gümrük makamlarına başvurularak bildirimde bulunulmalıdır. Eşyanın çalınması halinde adli makamlara başvurularak tutanak tutturulmalıdır. Ancak, eşyanın doğal afet sonucu zayi olması dışında kalan durumlar, gümrük vergi ve resimleri sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


Süresi biten bir ATA Karnesinin süresini uzatmak mümkün müdür?

ATA Karnelerinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sürenin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte süresi biten bir ATA Karnesinin yerine kullanılmak üzere yeni bir Karne düzenlenerek, eşyanın yurt dışında kalma süresini fiili olarak uzatmak mümkündür. Süresi biten bir Karnenin yerine en çok iki kez Karne düzenlenebilir. Bununla birlikte bu usul ülkeler için bir zorunluluk olmadığından ancak kabul eden ülkelerin gümrüklerince uygulanmaktadır. Konu hakkında doğrudan TOBB'a başvuruda bulunulmalıdır.

ATA Karnesinin sayfalarının yeterli olmaması halinde ne yapılmalıdır?

Karnenin geçerlilik süresi bitmediği halde sayfalarının yeterli olmaması durumunda, Karnenin yerine geçerlilik süresi aynı olan ek bir karne düzenlenmektedir. Bu durumda iki Karnenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Konu hakkında doğrudan TOBB'a başvuruda bulunulmalıdır.

Malezya Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Fasıl 4?ünde yer alan Menşe Kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan "Türkiye- Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 10 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


Malezya Menşe İspat Belgesi İstisnai Kategorileri

Malezya'nın Tarife Cetveli-EK 3B

Malezya'nın Tarife Cetveli-EK 3B-1

Malezya'nın Tarife Cetveli-EK 3B-2

Türkiye' ninTarife Takvimi-EK 3ATR-AZ Menşe İspat Belgesi (Azerbaycan)

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin usul ve esasları çerçevesinde hazırlanan " Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (19.03.2021 t. 31428 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 19 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


EK-1 B Tavizli Gümrük Tarife Cetveli (Azerbaycan)


SAYISAL TAKOGRAF KARTI İŞLEMLERİ

Sayısal Takograf Sistemi ;

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin AVRUPA ANLAŞMASI (AETR) ve muhtelif Konsey Tüzükleri uyarınca; 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda mekanik veya elektromekanik takograf cihazları yerine kullanılması zorunlu hale gelen takograf sistemidir.

 

Sayısal Takograf Kartları, takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kartlardır. Takograf kartları, kart hamilinin takograf cihazı tarafından tanınmasını, veri aktarımını ve hafızaya alınmasını sağlar.


Kart Ücretleri :
- Sürücü Kartı: 160,00 TL
- Servis Kartı:  450,00 TL
- Şirket Kartı:   450,00 TL

Sayısal Takograf Başvuru sistemi sürücülerimizin müracaatlarını kolaylaştırmak için yeniden geliştirilmiş ve 12.04.2021 günü devreye alınmıştır.


Söz konusu çalışma çağın gereklilikleri doğrultusunda,

 • Kovid 19 pandemisinin etkilerinin azaltılması,
 • Odalara erişimde sorun yaşayan sürücülerimizin uzaktan başvuru yapmalarına imkan tanınması,

başta olmak üzere sektörün talepleri doğrultusunda geliştirilmiştir.


Sürücülerimiz artık Odalara gitmeden,  bilgisayar ve internet ortamından e-devlet aracılığı ile kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebilecektir.


Başvurularınızı aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

 

1. https://staum.tobb.org.tr/WEB/ adresine giriş yapın ve sağ üst köşedeki Kart İşlemleri'ni tıklayın.

2. Açılan sayfanın solundaki TOBB Ortak Giriş Noktası'na tıklayarak ekranda çıkan hata mesajını OK diyerek kapatın.

3. e-Devlet seçeneğinden kimlik doğrulama alanına tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.  


ÖNEMLİ NOT: Başvuruya başlamadan önce 1 adet  BİYOMETRİK RESİM (arkası beyaz fonlu) ve  İMZANIZIN RESMİNİ (boş beyaz kâğıda atılmış) bilgisayarınıza kaydediniz. 

Başvuru sırasında bu bilgileri sisteme yüklemeniz istenecektir. Örnek için tıklayınız.


BÜTÜN İŞLEMLERİNİZİ ATO HİZMET BİNASI'NA GELMEDEN INTERNET ÜZERİNDEN DE TAMAMLAYABİLİRSİNİZ.

 

KAYIP/ÇALINTI/EL KONULMA/ ARIZALI gibi ikame kart başvurusunda bulunan sürücülerimizin, ödeme yapmadan önce cep telefonlarına gelecek mesajları takip ederek, mesaj geldikten sonra ödeme numarasıyla ödeme yapmaları gerekmektedir.

 

 • KART ÜCRETLERİNİ Vakıfbank'ın Banka Şube gişelerinden, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Vakıfbank'ın internet bankacılığı kanalından ödeme yapmak için ödemelere kurum ödemeleri Ulaştırma Bakanlığı Takograf Ödemeleri menüsüne giriş yapmak gerekmektedir.
 • Vakıfbank'ın çağrı merkezi aranarak, müşteri temsilcisine bağlanmak suretiyle de ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

TIR KARNESİ İŞLEMLERİ

TIR Karnesi Nedir? :

 

TIR Karnesi işlemleri karayolu taşımacılığında, taşıyıcı firmaların daha güvenli ve daha az işlem yaparak uluslararası ticareti gerçekleştirmelerini sağlar. Uygulama, ülkelerin sisteme dahil olmalarıyla başlar. Ülkemiz 1966 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla sisteme taraf olmuştur. Sistemin düzenli işleyişini sağlamak amacıyla her ülkede kefil kuruluşlar oluşturulur. Tüm bu kuruluşların bağlı bulundukları uluslararası kefil kuruluş, "International Road Transport Union" olup ülkemiz adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kefil kuruluştur


Ankara Ticaret Odası, firmaların sisteme dâhil olması, belgelerin satışı, kontrolü, takibi ve kapatılması işlemlerinde görev yapar. Yapılan bütün işlemler TOBB ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.


Tır Karnesi Sistemine Giriş İçin Nasıl Başvuru Yapılır? TIKLAYINIZ.


TIR Karnesi Kullanılırken Hangi Kurallara Dikkat Etmek Gereklidir? :

 

1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet ettiği ülkede verilir.

 

2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayfa, kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kuralların tercümesidir. Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet      zinciri çerçevesindeki TIR taşımasında kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır.

 

3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük kontrolünden geçmesi şartı ile TIR taşımasının varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (kapağın birinci sayfasının birinci maddesi).

 

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi kara yolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir tane karne istenir (aşağıdaki 10 (d) kuralına bakınız).

 

5. Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde söz konusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (aşağıdaki 10 (e) kuralına da bakınız).

 

6. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 2 fazla sayfa istenecektir.

 

7. Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR Karnesi, kara yolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma süresince kullanılan manifestonun bütün yaprakları altındaki 17'nci bölümü imzalar, tarihli mühür basar.


TIR Karnesinin Doldurulması


1. Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir.

 

2. Kayıtla ilgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yarı römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma veya imalatçı numarası gösterilir.


3. Manifesto:

 

a) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle teçhiz etmeleri tavsiye olunur.

 

b) Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına karbon kâğıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez.

 

c) Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir.

  i. Eklenen sayfaların sayısı

  ii. Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları

 

d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numarası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır.

 

e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir.

 

4. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs. Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar belirtilir.

 

5. İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır


Olaylar ve Kazalar


1. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük yetkilileri ile eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler.

 

2. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne "Ağır ve havaleli eşya" sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt       veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar verir.

 

3. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir.

 

4. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır.

 

5. TIR Karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri tavsiye olunur.ADRES, ORTAK ve UNVAN Değişikliği Durumunda Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir? :


ADRES Değişikliğinde ikişer nüsha olmak üzere;

 

a. Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

b. Talepname,

c. Firma bilgi formu


ORTAKLARIN Değişikliğinde üçer nüsha;


a. Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

b. Talepname,

c. Taahhütname,

d. Firma bilgi formu,

e. Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,

f. Tasdikli nüfus kayıt belgesi,

g. Tasdikli ikametgâh belgesi,

h. Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

ı. Mevcut ortak sayısında azalma olması halinde sadece hisse devrini gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile Talepname'nin ibraz edilmesi yeterlidir.ÜNVAN Değişikliğinde ikişer nüsha olmak üzere;


a. Değişikliğinin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,

b. Talepname,

c. Taahhütname,

d. Ek Taahhütname,

e. Firma bilgi formu,

f. Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,

g. Yeni unvana göre düzenlenen teminat veya mevcut teminatların geçerli olduğu yönünde ilgili banka teyit yazısı.


Tır Karnesi Tasdik İşlemleri:


a. Karne aslı ve sayfa fotokopileri

b. Firma dilekçesi          


TIR SÖZLEŞMESİ UYGULAMA ESASLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.